• Wprowadzenie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) elementy Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) zagadnienia dla prac eksploatacyjnych Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2020 poz. 529) wybrane zagadnienia Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, 1043)
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci zasilanych paliwami gazowymi; zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci zasad budowy,
 • działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci zasilanych paliwami gazowymi; zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy dla grupy;
 • zasad i warunków wykonywania prac w zakresie , montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych; zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru; zasad postępowania w razie innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;
 • dyskusja nad powyższymi zagadnieniami zgodnie z zaznaczonymi punktami określającymi zakres szkolenia:
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 KW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

Szkolenie realizuje tylko zagadania dopasowane osób biorących udział w kursie. Powyższy harmonogram jest tylko przykładowy.