• Wprowadzenie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)
 • elementy Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392)
 • zagadnienia dla prac eksploatacyjnych Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830), Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2020 poz. 529)
 • wybrane zagadnienia Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, 1043)
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi elektrycznych urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy dla grupy;
 • zasad i warunków wykonywania prac w zakresie , montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych dla grupy;
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru;
 • zasad postępowania w razie innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;
 • dyskusja nad powyższymi zagadnieniami zgodnie z zaznaczonymi punktami określającymi zakres szkolenia:
  • 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
  • 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
  • 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
  • 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
  • 5. urządzenia elektrotermiczne;
  • 6. urządzenia do elektrolizy;
  • 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  • 8. elektryczna sieć trakcyjna;
  • 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

Szkolenie realizuje tylko zagadania dopasowane osób biorących udział w kursie. Powyższy harmonogram jest tylko przykładowy.